O projekcie O projekcie

Celem projektu jest stworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy


Proponowana realizacja obejmuje szeroki zakres zadań o charakterze badawczym, podporządkowany głównemu celowi – stworzeniu kompleksowego systemu, który obejmie:

  • Platformę informatyczną, realizującą całokształt funkcji użytkowych systemu,
  • Podsystemy aplikacyjne, umożliwiające platformie obsługę szerokiej palety zasobów treściowych, z zapewnieniem wysokiego poziomu skalowalności, a także interoperacyjności w układzie międzynarodowym,
  • Podsystemy generyczne umożliwiające integrację nowych klas przyszłych aplikacji,
  • Podsystem nowych modeli komunikowania naukowego i otwartych społeczności wiedzy, obejmujący również program upowszechniania i promocji adresowany do całego społeczeństwa,
  • Zbiór propozycji modeli prawnych umożliwiających rozwój nowych otwartych modeli komunikowania w nauce, edukacji i obszarze dziedzictwa kulturowego,
  • Model operacyjny, zapewniający trwałość systemu, a także podejmujący kwestie możliwych obszarów jego komercjalizacji.

 

Wydarzenia / Aktualności Wydarzenia / Aktualności

Konwergencja mediów wspiera upowszechnianie nauki

Od ponad dekady, przy czym w ostatnich kilku latach zjawisko to nasila się, mamy do czynienia z konwergencją mediów. To współistnienie – w niektórych przypadkach konkurencje, w innych wzajemne wspieranie – tradycyjnych mediów i kanałów komunikacji z kanałami i mediami, które zostały niedawno stworzone i obecnie dynamicznie się rozwijają. Jak pokazują doświadczenia z krajów rozwiniętych oraz pierwsze analizy zjawiska w Polsce,...

Otwieranie polskiej nauki już trwa

Temat otwartej nauki w Polsce zależy od kilku kwestii, z których każda ma strategiczne znaczenie: Pierwszą jest samo zapewnienie i udzielenie otwartego dostępu do treści naukowych, zarówno tych, które powstawały do tej pory, jak i tych, które dopiero będą opublikowane w przyszłości. Otwartość nauki wymaga zmiany (czy może raczej ewolucji), jaką musi przejść całe środowisko naukowe, którego dorobek – w szczególności ten, który...

10 mld euro na pobudzenie kreatywności i konkurencyjności

Z unijnego budżetu na lata 2014-2020, którym ma dysponować polski rząd (ogólnie 105,8 mld euro), na naukę trafi od 9 do 10 mld euro w ramach nowego programu Inteligentny Rozwój. Ale o środki wcale nie będzie łatwo, będą one bowiem przyznawane pod zupełnie innymi warunkami niż dotychczas…   6 maja, podczas konferencji poświęconej nowym technologiom w przestrzeni publicznej, minister Elżbieta Bieńkowska przekazała sporo informacji cennych zarówno dla polskiej nauki, jak...

Komercjalizacja nauki – wymysł czy konieczność?

Komercjalizacja nauki to niewątpliwie trend, który jest nieuchronny – z upływem czasu będzie się nasilał i nabierał znaczenia. Nauka od wieków służy człowiekowi, a przez to także gospodarce. We współczesnym, mocno skomercjalizowanym świecie trudno oczekiwać, by praca naukowców odbywała się w oderwaniu od rynku. Gdyby tak było, dorobek świata naukowego miałby charakter abstrakcji, a podstawowym miernikiem jakościowym i ilościowym osiągnięć były publikacje w...

Program 20 maja 2013

Seminarium podsumowujące UJ

Uprzejmie zapraszamy do udziału w Seminarium podsumowującym pracę Zespołu Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach Zadania Badawczego pn. „Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy".

Program 20 maja 2013

Jak postarać się o 1 proc. odpisu z CIT?

Jeszcze nie mamy pewności, czy już od stycznia 2014 przedsiębiorstwa uzyskają możliwość odpisywania 1 proc. podatku dochodowego na jednostki naukowe. Można już jednak powoli zacząć budować strategie pozyskiwania funduszy z nowego źródła. Jak starać się o odpisy od podatku? Po pierwsze trzeba zwrócić uwagę przedsiębiorcy na potrzeby jednostki naukowej – a więc dotrzeć z informacją do odpowiednich osób decyzyjnych w konkretnej firmie. Po drugie, należy te...

Miliardy euro na naukę. Czy także w Polsce?

Od stycznia 2014 wdrażany będzie nowy program UE – Horyzont 2020 ( Horizon 2020 ). Będzie to kontynuacja 7 Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego, który wygaśnie z końcem tego roku. Na Horyzont 2020 Unia Europejska planuje przeznaczyć 80 mld euro. Znane jest stanowisko Science Europe w sprawie programu Horyzont 2020 (opublikowane w styczniu 2013 r.). Podkreśla ono konieczność wspierania projektów międzynarodowych, o charakterze...

2 lipca 2013 - Warsztaty SYNAT prezentacje

Lista prezentacji na Warsztatach SYNAT 2013 w dniu 2 lipca

Warsztaty SYNAT 2013

To już trzecia edycja Warsztatów SYNAT. Więcej informacji na stronie http://synat2013.ii.pw.edu.pl

1% z podatków firm pójdzie na polską naukę

Jest bardzo prawdopodobne, że już od 2014 r. działający w Polsce przedsiębiorcy będą mogli przekazywać na naukę polską 1% podatku CIT. O jakiej skali wsparcia mówimy? Planowany na 2013 r. budżet zakłada wpływy z podatku CIT w wysokości 29,6 mld złotych. Gdyby wszyscy przedsiębiorcy zdecydowali się wspomóc polską naukę poprzez przekazanie 1% podatku, łącznie placówki naukowe pozyskałyby dodatkowe 300 mln złotych finansowania. Podatek będzie przekazywany na podobnych...

Uczelnie z Polski publikują za granicą rzadziej niż uczelnie z Europy Zachodniej

Wg badań przeprowadzonych przez Ernst & Young, polscy nauczyciele akademiccy publikują swój dorobek naukowy za granicą rzadziej od swoich kolegów z krajów Europy Zachodniej. Raport „Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce” objął wyniki badań przeprowadzonych w 7 krajach UE: Austrii, Finlandii, Niemczech, Polsce, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Włoszech. Oto wybrane wnioski: · nauczyciel akademicki w Polsce publikuje za granicą (czasopismo z listy...

System POL-on – finał prac w 2013 r.

POL-on pełni rolę centralnej bazy danych o uczelniach – publicznych i niepublicznych, jednostkach naukowych, pracownikach tych podmiotów oraz studentach. Wg założeń gromadzone w nich informacje mają mieć wpływ na bardzo ważne dla uczelni i placówek naukowych decyzje podejmowane przez MNiSW, jak np. te dotyczące kierunkowania środków na kształcenie czy przyznawanie wsparcia materialnego. Beneficjentami systemu są również uczelnie – POL-on pozwala...

Baza Wiedzy Politechniki powstała w ramach projektu SYNAT

Pod adresem http://repo.pw.edu.p l uruchomiona została Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej. Platforma powstała w ramach projektu badawczo-rozwojowego SYNAT przy udziale pracowników Zespołu PW. Bazy Wiedzy PW to odpowiedź na ideę Budapesztańskiej Inicjatywy Open Access, która zakłada, że każda instytucja, mająca uprawnienia do nadawania stopni naukowych, powinna deponować wyniki badań w otwartym, instytucjonalnym repozytorium. Taką właśnie funkcję ma nowa platforma – ale nie...

Opcja „Cytuj” czyli Scholar wspiera proces tworzenia bibliografii

W październiku 2012 Google Scholar uruchomił nową usługę, dzięki której można znacznie uprościć i skrócić proces tworzenia bibliografii w pracach naukowych. Usługa dostępna jest pod linkiem „Cytuj” (w wersji anglojęzycznej: „Cite”), który znajduje się pod każdym z wyszukanych wyników. Użytkownik, chcąc zacytować daną pracę, wybiera opcję „Cytuj”, a usługa daje wybór kilku trybów importu danych do menedżera...

Infrastruktura informacji naukowej w Polsce — SYNAT uczelniom

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej zaprasza na Seminarium: „Infrastruktura informacji naukowej w Polsce — SYNAT uczelniom” 20 maja 2013 r.

Premiera - Słowosieci 2.0

8 lutego 2013 Słowosieć 2.0 zostanie udostępniona na otwartej licencji wzorowanej na licencji WordNetu Uniwersytetu w Princeton i będziedostępna do ściągnięcia pod adresem: http://nlp.pwr.wroc.pl/plwordnet/download/?lang=pl

Środa, 5 lipca 2012