O projekcie O projekcie

Celem projektu jest stworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy


Proponowana realizacja obejmuje szeroki zakres zadań o charakterze badawczym, podporządkowany głównemu celowi – stworzeniu kompleksowego systemu, który obejmie:

  • Platformę informatyczną, realizującą całokształt funkcji użytkowych systemu,
  • Podsystemy aplikacyjne, umożliwiające platformie obsługę szerokiej palety zasobów treściowych, z zapewnieniem wysokiego poziomu skalowalności, a także interoperacyjności w układzie międzynarodowym,
  • Podsystemy generyczne umożliwiające integrację nowych klas przyszłych aplikacji,
  • Podsystem nowych modeli komunikowania naukowego i otwartych społeczności wiedzy, obejmujący również program upowszechniania i promocji adresowany do całego społeczeństwa,
  • Zbiór propozycji modeli prawnych umożliwiających rozwój nowych otwartych modeli komunikowania w nauce, edukacji i obszarze dziedzictwa kulturowego,
  • Model operacyjny, zapewniający trwałość systemu, a także podejmujący kwestie możliwych obszarów jego komercjalizacji.

 

Wydarzenia / Aktualności Wydarzenia / Aktualności

«Powrót

Baza Wiedzy Politechniki powstała w ramach projektu SYNAT

Pod adresem http://repo.pw.edu.pl uruchomiona została Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej. Platforma powstała w ramach projektu badawczo-rozwojowego SYNAT przy udziale pracowników Zespołu PW.

Bazy Wiedzy PW to odpowiedź na ideę Budapesztańskiej Inicjatywy Open Access, która zakłada, że każda instytucja, mająca uprawnienia do nadawania stopni naukowych, powinna deponować wyniki badań w otwartym, instytucjonalnym repozytorium. Taką właśnie funkcję ma nowa platforma – ale nie tylko. Oprócz stworzenia możliwości archiwizacji i wyszukiwania dorobku naukowego uczelni, przy okazji opracowano szereg mechanizmów wspomagających pracowników naukowych i władz Politechniki.

Integracja wiedzy

Bazy Wiedzy pełni funkcję centrum, które integruje wszystkie formy działalności naukowej pracowników, doktorantów i studentów, a jednocześnie pełni rolę repozytorium. Jej charakter odpowiada więc zarówno na potrzeby środowiska naukowców, jak i władz uczelni, które potrzebują różnego rodzaju danych i informacji do budowania i wdrażania strategii rozwoju uczelni.

Baza Wiedzy PW zawiera informacje o prowadzonych przez Politechnikę pracach naukowych, badawczych i wdrożeniowych. Daje też dostęp do publikacji, raportów z badań prowadzonych ze środków publicznych, bronionych rozprawach doktorskich oraz informacji o prowadzonej działalności dydaktycznej i ukończonych pracach dyplomowych na studiach I i II stopnia. W bazie archiwizowane są w wersji cyfrowej pełne teksty materiałów dokumentujących prowadzone prace, w tym monografie, artykuły, rozdziały z książek i raporty, a także teksty utworów stanowiących podstawę do nadawania stopni i tytułów naukowych. W bazie poszczególne obiekty są ze sobą powiązane, dzięki czemu można łączyć publikacje z projektami, w ramach których były one realizowane, doktoraty z grantami promotorskimi, itp. W rezultacie można lepiej oceniać wyniki projektów badawczych.

Rozwinięta funkcjonalność

W Bazie Wiedzy PW wdrożono m.in. mechanizmy pełnotekstowego wyszukiwania publikacji, wyszukiwania dorobku pracownika, konkretnych osób itd.. Prezentowane informacje dotyczące odnalezionych publikacji wykorzystują w opisach odnośniki do przechowywanych dokumentów, jak też do światowych zasobów informacyjnych, które są dostępne w Internecie. Baza pozwala generować strony z dorobkiem danego pracownika. Ma także wdrożoną funkcjonalność wspomagającą sprawozdawczość uczelni – m.in. zgodną ze standardem systemu POL-on – oraz raportowanie roczne (Annual Report, sprawozdanie Dziekana Wydziału). Baza jest również zintegrowana z innymi środowiskami cyfrowymi, m.in.: platformą INFONA, Google Scholar, Schopus i WoS.