O projekcie O projekcie

Celem projektu jest stworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy


Proponowana realizacja obejmuje szeroki zakres zadań o charakterze badawczym, podporządkowany głównemu celowi – stworzeniu kompleksowego systemu, który obejmie:

  • Platformę informatyczną, realizującą całokształt funkcji użytkowych systemu,
  • Podsystemy aplikacyjne, umożliwiające platformie obsługę szerokiej palety zasobów treściowych, z zapewnieniem wysokiego poziomu skalowalności, a także interoperacyjności w układzie międzynarodowym,
  • Podsystemy generyczne umożliwiające integrację nowych klas przyszłych aplikacji,
  • Podsystem nowych modeli komunikowania naukowego i otwartych społeczności wiedzy, obejmujący również program upowszechniania i promocji adresowany do całego społeczeństwa,
  • Zbiór propozycji modeli prawnych umożliwiających rozwój nowych otwartych modeli komunikowania w nauce, edukacji i obszarze dziedzictwa kulturowego,
  • Model operacyjny, zapewniający trwałość systemu, a także podejmujący kwestie możliwych obszarów jego komercjalizacji.

 

Wydarzenia / Aktualności Wydarzenia / Aktualności

«Powrót

Komercjalizacja nauki – wymysł czy konieczność?

Komercjalizacja nauki to niewątpliwie trend, który jest nieuchronny – z upływem czasu będzie się nasilał i nabierał znaczenia. Nauka od wieków służy człowiekowi, a przez to także gospodarce. We współczesnym, mocno skomercjalizowanym świecie trudno oczekiwać, by praca naukowców odbywała się w oderwaniu od rynku. Gdyby tak było, dorobek świata naukowego miałby charakter abstrakcji, a podstawowym miernikiem jakościowym i ilościowym osiągnięć były publikacje w czasopismach naukowych.

Co świadczy o potrzebie komercjalizacji? Jeszcze w 2010 r. minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka powiedziała m.in.: „Komercjalizacja to szansa i istotne zadanie dla naszych uczelni i jednostek naukowych”. Słowa te padły przy okazji publikacji resortu, obszernego podręcznika „Komercjalizacja B+R dla praktyków”. Materiał ten to przewodnik i zarazem zachęta skierowana do całego środowiska naukowego w Polsce. Trudno pominąć też fakt, że podręcznik współtworzyła jedna z wiodących firm konsultingowych o zasięgu międzynarodowym. W roku 2013 można zapoznać się z kolejnym wydaniem tego przewodnika: http://pkaero.prz.edu.pl/dokumenty/komercjalizacja2.pdf

Biznesowi zależy na postępie i rozwoju, ponieważ czynniki te warunkują budowanie przewagi konkurencyjnej. Środowisku naukowemu powinno z kolei zależeć na związkach z biznesem – nie tylko ze względu na to, że biznes ma środki finansowe na badania i rozwój. Biznes umiejętnie rozpoznaje potrzeby ludzi, dlatego tam może być bogatym źródłem inspiracji i kierunkowania badań na realne oczekiwania społeczeństwa.

 

Wyraźnie widać aktywność Unii Europejskiej na polu animowania trendu komercjalizacji badań naukowych. Z programów takich jak Innowacyjna Gospodarka czy Kapitał Ludzki płyną dotacje na inicjatywy edukacyjne w tym właśnie obszarze. Od 2014, do roku 2020 w Unii, a także w Polsce, obowiązywać będzie nowy budżet. Przy okazji jego pierwszego ogłoszenia minister rozwoju regionalnego, Elżbieta Bieńkowska, odpowiedzialna za rozdział i alokację unijnych środków powiedziała wyraźnie: „Budżet będzie skierowany na połączenie tego, co się będzie rodzić na wyższych uczelniach; na przełożenie tego i badań naukowych na rynek”. Wg zapowiedzi w nadchodzących latach jeszcze więcej pieniędzy niż do tej pory zostanie przekazanych na innowacje. Wspieranie innowacyjności nie będzie już jednak rozumiane jako finansowanie pojedynczych inicjatyw firm, ale – jak wyjaśnia minister – jako pobudzanie środowiska naukowego i przedsiębiorstw do współpracy.

W nadchodzących latach środowisko naukowe musi zacieśniać współpracę z biznesem. Komercjalizacja nauki będzie jednym z głównych przejawów tego procesu.