O projekcie O projekcie

Celem projektu jest stworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy


Proponowana realizacja obejmuje szeroki zakres zadań o charakterze badawczym, podporządkowany głównemu celowi – stworzeniu kompleksowego systemu, który obejmie:

  • Platformę informatyczną, realizującą całokształt funkcji użytkowych systemu,
  • Podsystemy aplikacyjne, umożliwiające platformie obsługę szerokiej palety zasobów treściowych, z zapewnieniem wysokiego poziomu skalowalności, a także interoperacyjności w układzie międzynarodowym,
  • Podsystemy generyczne umożliwiające integrację nowych klas przyszłych aplikacji,
  • Podsystem nowych modeli komunikowania naukowego i otwartych społeczności wiedzy, obejmujący również program upowszechniania i promocji adresowany do całego społeczeństwa,
  • Zbiór propozycji modeli prawnych umożliwiających rozwój nowych otwartych modeli komunikowania w nauce, edukacji i obszarze dziedzictwa kulturowego,
  • Model operacyjny, zapewniający trwałość systemu, a także podejmujący kwestie możliwych obszarów jego komercjalizacji.

 

Wydarzenia / Aktualności Wydarzenia / Aktualności

«Powrót

Miliardy euro na naukę. Czy także w Polsce?

Od stycznia 2014 wdrażany będzie nowy program UE – Horyzont 2020 (Horizon 2020). Będzie to kontynuacja 7 Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego, który wygaśnie z końcem tego roku.

Na Horyzont 2020 Unia Europejska planuje przeznaczyć 80 mld euro. Znane jest stanowisko Science Europe w sprawie programu Horyzont 2020 (opublikowane w styczniu 2013 r.). Podkreśla ono konieczność wspierania projektów międzynarodowych, o charakterze interdyscyplinarnym oraz integrację edukacji, badań i innowacji – elementów tzw. trójkąta wiedzy. Przy okazji dodano, że program powinien wspierać ideę Open Access – otwarty dostęp do dorobku naukowego finansowanego ze środków publicznych.

Alokacja budżetu programu obejmie trzy obszary:

Excellence In Science(doskonałość w nauce) – wspieranie naukowców w prowadzonych badaniach;

Societal challenges(wyzwania społeczne) – wdrażanie technologii w praktykę i życie codzienne obywateli UE;

Industrial leadership(przywództwo przemysłu) – inwestycja w badania i technologie rozwojowe dla przemysłu.

Na razie nie wiadomo, jaka część z budżetu programu Horyzont 2020 (80 mld euro) może trafić do polskiego środowiska nauki. Trudno też określić, ile pieniędzy nauka pozyska z innych źródeł. Podczas marcowego szczytu UE przyznano Polsce budżet (na lata 2014 – 2020) w wysokości 106 mld euro. Wiadomo, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego już od ub. r. przygotowuje się do rozdzielenia środków z unijnej kasy. Z uzyskanych wstępnie w ministerstwie informacji wynika, że w kolejnych latach mocniej będzie promowana innowacyjności. Zdaniem pani minister Elżbiety Bieńkowskiej, środki będą rozdzielane w taki sposób, aby zachęcić do współpracy środowiska biznesowe i uczelnie. Wydaje się, że inicjatywa w zakresie pozyskiwania funduszy na badania naukowe w dużej mierze może znaleźć się w rękach uczelni i placówek naukowych.