O projekcie O projekcie

Celem projektu jest stworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy


Proponowana realizacja obejmuje szeroki zakres zadań o charakterze badawczym, podporządkowany głównemu celowi – stworzeniu kompleksowego systemu, który obejmie:

  • Platformę informatyczną, realizującą całokształt funkcji użytkowych systemu,
  • Podsystemy aplikacyjne, umożliwiające platformie obsługę szerokiej palety zasobów treściowych, z zapewnieniem wysokiego poziomu skalowalności, a także interoperacyjności w układzie międzynarodowym,
  • Podsystemy generyczne umożliwiające integrację nowych klas przyszłych aplikacji,
  • Podsystem nowych modeli komunikowania naukowego i otwartych społeczności wiedzy, obejmujący również program upowszechniania i promocji adresowany do całego społeczeństwa,
  • Zbiór propozycji modeli prawnych umożliwiających rozwój nowych otwartych modeli komunikowania w nauce, edukacji i obszarze dziedzictwa kulturowego,
  • Model operacyjny, zapewniający trwałość systemu, a także podejmujący kwestie możliwych obszarów jego komercjalizacji.

 

Wydarzenia / Aktualności Wydarzenia / Aktualności

«Powrót

Otwieranie polskiej nauki już trwa

Temat otwartej nauki w Polsce zależy od kilku kwestii, z których każda ma strategiczne znaczenie:

Pierwszą jest samo zapewnienie i udzielenie otwartego dostępu do treści naukowych, zarówno tych, które powstawały do tej pory, jak i tych, które dopiero będą opublikowane w przyszłości. Otwartość nauki wymaga zmiany (czy może raczej ewolucji), jaką musi przejść całe środowisko naukowe, którego dorobek – w szczególności ten, który powstał dzięki środkom publicznym – powinien stać się wartością udostępnioną społeczeństwu.

Drugą kwestią jest infrastruktura informatyczna i techniczna – szeroko pojęte technologie przetwarzania, archiwizowania, wyszukiwania i prezentacji informacji, a także udzielania dostępu, administrowania zasobami oraz prawami użytkowników. Obejmuje ona także szereg projektów informatycznych i badawczo-rozwojowych realizowanych w Polsce oraz na świecie, w których aktywnie uczestniczą polscy naukowcy.

 

Trzecią kwestią są rozwiązania prawne odnoszące się do praw autorskich prac publikowanych przez środowiska naukowe w systemie nauki otwartej.

Czwarta kwestia to niezbędne zmiany w sposobach i modelach finansowania szeroko pojętej nauki (badań i rozwoju, ale też edukacji), jak również podjęcie konkretnych działań przez właściwe instytucje rządowe i podmioty naukowe.

Jak przebiega proces „otwierania nauki” w Polsce? Wiele użytecznych informacji na ten temat przytacza opracowanie odnoszące się do ekspertyzy przygotowanej dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez ICM – Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, pt. „Wdrożenie otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych. Praktyki światowe a specyfika polska.”

http://www.nowyebib.info/images/stories/Mat_konferencyjne/22/konf_oa_szprot_pl_.pdf