O projekcie O projekcie

Celem projektu jest stworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy


Proponowana realizacja obejmuje szeroki zakres zadań o charakterze badawczym, podporządkowany głównemu celowi – stworzeniu kompleksowego systemu, który obejmie:

  • Platformę informatyczną, realizującą całokształt funkcji użytkowych systemu,
  • Podsystemy aplikacyjne, umożliwiające platformie obsługę szerokiej palety zasobów treściowych, z zapewnieniem wysokiego poziomu skalowalności, a także interoperacyjności w układzie międzynarodowym,
  • Podsystemy generyczne umożliwiające integrację nowych klas przyszłych aplikacji,
  • Podsystem nowych modeli komunikowania naukowego i otwartych społeczności wiedzy, obejmujący również program upowszechniania i promocji adresowany do całego społeczeństwa,
  • Zbiór propozycji modeli prawnych umożliwiających rozwój nowych otwartych modeli komunikowania w nauce, edukacji i obszarze dziedzictwa kulturowego,
  • Model operacyjny, zapewniający trwałość systemu, a także podejmujący kwestie możliwych obszarów jego komercjalizacji.

 

Wydarzenia / Aktualności Wydarzenia / Aktualności

«Powrót

System POL-on – finał prac w 2013 r.

POL-on pełni rolę centralnej bazy danych o uczelniach – publicznych i niepublicznych, jednostkach naukowych, pracownikach tych podmiotów oraz studentach. Wg założeń gromadzone w nich informacje mają mieć wpływ na bardzo ważne dla uczelni i placówek naukowych decyzje podejmowane przez MNiSW, jak np. te dotyczące kierunkowania środków na kształcenie czy przyznawanie wsparcia materialnego. Beneficjentami systemu są również uczelnie – POL-on pozwala identyfikować różne nieprawidłowości czy nadużycia, jak np. pobieranie przez studentów pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku, niewłaściwego zaliczania do minimum kadrowego uczelni pracowników lub przypadkach przekroczenia limitu punktów ECTS. Docelowo POL-on ma być zintegrowany z centralnymi systemami informatycznymi: zapowiedziano, że będzie współpracował m.in. z ePUAP, PESEL i Systemem Informacji Oświatowej.

Za zasilanie danymi system POL-on przede wszystkim odpowiadają uczelnie i placówki naukowe – wysyłka danych odbywa się poprzez narzędzia elektronicznych ankiet. Poniżej podajemy kilka użytecznych odnośników:

Rodzaje użytkowników systemu, grupy i role: http://polon.nauka.gov.pl/konta-w-systemie

Rodzaje informacji przesyłane przez uczelnie do systemu POL-on: http://polon.nauka.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=9583c979-5f95-42a6-97cd-f5189376d844&groupId=10157

Jak korzystać z narzędzia ankiet, czyli przesyłanie danych do POL-on: http://polon.nauka.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=dbd975f9-1b6e-48c3-95b8-54f372d3b526&groupId=10157

POL-on powstaje i jest wdrażany pod przewodnictwem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wedle założeń, projekt ma być zrealizowany do końca 2013 r., jednak jego pierwsze moduły uruchomiono już w 2011 r. Budżet POL-on to 19 mln złotych, z czego część jest refinansowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedsięwzięcie powstaje przy współpracy trzech podmiotów: Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, Ośrodka Przetwarzania Informacji oraz spółkę Index Copernicus.

Adres oficjalnego serwisu systemu POL-on: http://polon.nauka.gov.pl/