O projekcie O projekcie

Celem projektu jest stworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy


Proponowana realizacja obejmuje szeroki zakres zadań o charakterze badawczym, podporządkowany głównemu celowi – stworzeniu kompleksowego systemu, który obejmie:

  • Platformę informatyczną, realizującą całokształt funkcji użytkowych systemu,
  • Podsystemy aplikacyjne, umożliwiające platformie obsługę szerokiej palety zasobów treściowych, z zapewnieniem wysokiego poziomu skalowalności, a także interoperacyjności w układzie międzynarodowym,
  • Podsystemy generyczne umożliwiające integrację nowych klas przyszłych aplikacji,
  • Podsystem nowych modeli komunikowania naukowego i otwartych społeczności wiedzy, obejmujący również program upowszechniania i promocji adresowany do całego społeczeństwa,
  • Zbiór propozycji modeli prawnych umożliwiających rozwój nowych otwartych modeli komunikowania w nauce, edukacji i obszarze dziedzictwa kulturowego,
  • Model operacyjny, zapewniający trwałość systemu, a także podejmujący kwestie możliwych obszarów jego komercjalizacji.

 

Wydarzenia / Aktualności Wydarzenia / Aktualności

«Powrót

Uczelnie z Polski publikują za granicą rzadziej niż uczelnie z Europy Zachodniej

Wg badań przeprowadzonych przez Ernst & Young, polscy nauczyciele akademiccy publikują swój dorobek naukowy za granicą rzadziej od swoich kolegów z krajów Europy Zachodniej. Raport „Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce” objął wyniki badań przeprowadzonych w 7 krajach UE: Austrii, Finlandii, Niemczech, Polsce, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Włoszech. Oto wybrane wnioski:

· nauczyciel akademicki w Polsce publikuje za granicą (czasopismo z listy filadelfijskiej) raz na cztery lata – na Zachodzie renomowane uczelnie starają się motywować pracowników tak, by każdego roku ukazała się przynajmniej jedna praca;

· publikujemy za granicą 2 – 3 krotnie rzadziej w porównaniu do uczelni z Finlandii, Wielkiej Brytanii czy Włoch;

· najlepsze w Polsce uczelnie pod względem zagranicznych publikacji to Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Jagielloński – tu połowie nauczycieli akademickich udaje się opublikować w ciągu roku jedną pracę w jednym z czasopism z listy filadelfijskiej;

· spośród 7 przebadanych krajów, to właśnie polskie uczelnie są najgorzej finansowane (nakłady ogólne na naukę w przeliczeniu na naukowca). Jednocześnie wykazano, że finansowanie nauki ze źródeł publicznych nie stymuluje do wzrostu zagranicznych publikacji i konkurowania na tym polu;

· profesorowie związani z uczelniami są mniej aktywni naukowo w Polsce niż za granicą;

· w porównaniu z innymi krajami, naukowcy w Polsce mają więcej zajęć dydaktycznych, co – zdaniem twórców raportu – negatywnie wpływa na osiągnięcia naukowe (zajęcia dydaktyczne spychają na margines pracę naukową).

Komentarz Rzeczpospolitej dot. raportu: http://www.rp.pl/artykul/591288.html

Pełen raport do pobrania: http://www.dntt.po.opole.pl/downloads/pub/Produktywnosc_naukowa.pdf