O projekcie O projekcie

Celem projektu jest stworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy


Proponowana realizacja obejmuje szeroki zakres zadań o charakterze badawczym, podporządkowany głównemu celowi – stworzeniu kompleksowego systemu, który obejmie:

  • Platformę informatyczną, realizującą całokształt funkcji użytkowych systemu,
  • Podsystemy aplikacyjne, umożliwiające platformie obsługę szerokiej palety zasobów treściowych, z zapewnieniem wysokiego poziomu skalowalności, a także interoperacyjności w układzie międzynarodowym,
  • Podsystemy generyczne umożliwiające integrację nowych klas przyszłych aplikacji,
  • Podsystem nowych modeli komunikowania naukowego i otwartych społeczności wiedzy, obejmujący również program upowszechniania i promocji adresowany do całego społeczeństwa,
  • Zbiór propozycji modeli prawnych umożliwiających rozwój nowych otwartych modeli komunikowania w nauce, edukacji i obszarze dziedzictwa kulturowego,
  • Model operacyjny, zapewniający trwałość systemu, a także podejmujący kwestie możliwych obszarów jego komercjalizacji.

 

Wydarzenia / Aktualności Wydarzenia / Aktualności

«Powrót

Środa, 5 lipca 2012

1.        

Otwarte mandaty w projekcie SYNAT - dr Krzysztof Siewicz

2.        

Prawa własności intelektualnej i ich znaczenie dla projektu SYNAT – wprowadzenie - dr Sybilla Stanisławska-Kloc 

- kategorie praw własności intelektualnej wykorzystywane w projekcie SYNAT

- ustalanie i oznaczanie statusu prawnego wytworów intelektualnych wykorzystywanych na platformie

3.        

Przedmioty praw autorskich i praw pokrewnych – dr Tomasz Targosz 

- kategorie utworów wykorzystywanych w projekcie SYNAT

4.        

Podmioty praw autorskich - dr Michał Wyrwiński

- zasady ustalania podmiotów praw autorskich

- komu mogą przysługiwać i na jakiej podstawie prawa autorskie (twórca, pracodawca, pracownik, student, doktorant)

5.        

Autorskie prawa osobiste - dr Sybilla Stanisławska-Kloc

- treść autorskich praw osobistych

- znaczenie autorskich praw osobistych dla projektu SYNAT

6.        

Autorskie prawa majątkowe  - dr Michał Wyrwiński

- treść autorskich praw majątkowych

- znaczenie autorskich praw majątkowych dla projektu SYNAT

7.        

Instytucja dozwolonego użytku utworów i jej znaczenie dla projektu SYNAT - dr Sybilla Stanisławska-Kloc

- jak przestawiają się ogólne zasady korzystania z utworów bez zezwolenia twórcy (dozwolony użytek prywatny i dozwolony użytek publiczny)

- czy w projekcie SYNAT możliwe jest skorzystanie z instytucji dozwolonego użytku prywatnego ?

- czy w projekcie SYNAT możliwe jest skorzystanie z instytucji dozwolonego użytku publicznego (bibliotecznego, użytku szkolnego, dla osób niepełnosprawnych) ?

– zasady korzystania z utworów w ramach prawa cytatu

8.        

Umowy dotyczące autorskich praw majątkowych  - dr Tomasz Targosz

- umieszczanie materiałów/utworów na platformie SYNAT na podstawie umowy z podmiotem uprawnionym

- rodzaje umów autorskoprawnych

- podstawowe klauzule w umowach autorsko prawnych

- umowy o dzieło, zlecenia

9.        

Odpowiedzialność z tytułu naruszenia prawa autorskiego – dr Tomasz Targosz, dr Michał Wyrwiński

- zasady ogólne odpowiedzialności cywilnej i karnej

- odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich na platformie SYNAT

10.     

Licencje CC i ich znaczenie dla realizacji projektu SYNAT – dr Alek Tarkowski

- rodzaje tzw. wolnych licencji,

- podstawowe postanowienia (klauzule) tzw. wolnych licencji,

- elementy licencji Creative Commons,

- kontrowersje wokół tzw. wolnych licencji.

- zasady wykorzystania utworów udostępnianych na licencji CC na platformie SYNAT

- znaczenie licencjonowania CC w odniesieniu do zasobów naukowych