Kierownik Części A Kierownik Części A

Prof. dr hab. Piotr Bała

Biuro Biuro

Kierownik koordynacyjny
Iwona Mądry
madry@icm.edu.pl
tel. 22 46 26 311

Prosta 69
00-838 Warszawa,
tel 22 46 26 300
fax 22 46 26 301 

Etapy Części A Etapy Części A

ICM UW

Etap A1
Zarządzanie projektem
Etap A2 Opracowanie architektury oraz nadzór nad cyklem rozwoju oprogramowania platformy ( etapy A3-A8)
Etap A3 Budowa infrastruktury otwartej platformy zasobów nauki
Etap A4 Wdrożenie modelu uwierzytelniania i kontroli dostępu
Etap A5 Integracja wybranych zasobów zewnętrznych z otwartą platformą
Etap A6 Testy funkcjonalne
Etap A7 Zapewnienie trwałości systemu
Etap A8 Model funkcjonalny komunikowania naukowego: promocja, prace badawcze i tworzenie społeczności

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN PCSS

Etap A9 Badania w zakresie federacyjnych modeli usług informacji naukowej i naukowo-technicznej
Etap A10 Prototyp usług Zintegrowanego Systemu
Etap A11 Prototyp usług długoterminowego archiwizowania dużych wolumenów danych
Etap A12 Badania związane z usługami dotyczącymi danych źródłowych

Politechnika Wrocławska

Etap A13 Automatyczna ekstrakcja informacji

Instytut Podstaw Informatyki, Polska Akademia Nauk

Etap A14 Narzędzia wykorzystujące narzędzia lingwistyki korpusowej i analizy dokumentów tekstowych

ACK CYFRONET, Akademia Górniczo – Hutnicza

Etap A16 Indeksacja treści multimedialnych do celów przeszukiwania
Etap A17 Sprzętowa akceleracja przetwarzania informacji/danych zgromadzonych w repozytorium
Etap A18 System rozproszonych repozytoriów danych wizyjnych

Politechnika Gdańska

Etap A19 Semantyczne metody wyszukiwania w dużych kolekcjach dokumentów tekstowych
Etap A20 Metodyka integracji heterogenicznych źródeł wiedzy
Etap A21 Podsystemy analizy zawartości repozytoriów multimedialnych, archiwizacji i wyszukiwania materiału dźwiękowego

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

Etap A22 Rozwiązania dla potrzeb integracji heterogenicznych źródeł wiedzy
Etap A23 Metody ekstrakcji informacji tekstowej z cyfrowych materiałów audio