Kontakt Kontakt

NASK 
ul. Wąwozowa 18
02-796 Warszawa
www.nask.pl
PR
Anna Maj,
e-mail: anna.maj@nask.pl
tel. (22) 380 83 20
kom. +48 600 005 396
fax. (22) 380 82 01

Realizowane Etapy Realizowane Etapy

Etap B9 (NASK):Propozycje kodyfikacji zasad operacyjnych (regulaminy, projekty umów i inne dokumenty operacyjne) platformy hostingowej.

Celem etapu jest opracowanie zasad formalnych (umowy, regulaminy) określających możliwość pozyskiwania przez PASSIM danych źródłowych od różnych uprawnionych dysponentów tych danych, określających zasady wymiany danych między różnymi podmiotami oraz pośredniczenia w pozyskiwaniu incydentalnym danych, a nadto opracowanie rozwiązań regulujących zasady dostępu do zasobów treściowych PASSIM różnym podmiotom instytucjonalnym i osobom fizycznym w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca zaopatrzonego w urządzenie z dostępem do Internetu. Częścią prac będzie również opracowanie regulaminów zarządzania bezpieczeństwem systemu informatycznego i danych oraz kontroli dostępu do systemu.

Etap B17 (NASK):Algorytmy i metody zapewnienia integralności, wiarygodnego znacznika czasu oraz autentyczności logicznych obiektów cyfrowych w kontekście długotrwałego przechowywania.

Celem etapu jest analiza zagrożeń oraz wybór rozwiązań najlepszych w kontekście algorytmów i metod zapewniania integralności, wiarygodnego znacznika czasu oraz autentyczności obiektów cyfrowych w kontekście długotrwałego przechowywania.

Etap B18 (NASK):Opracowanie architektury systemu informacji naukowo-technicznej, w tym wariantów infrastruktury technicznej i mechanizmów bezpieczeństwa sieciowego i kont. Prototypowanie technologii.

Celem etapu jest opracowanie architektury systemu w podziale na podsystemy i komponenty wraz z określeniem zasad współpracy (interfejsów) pomiędzy nimi. Opracowanie podstawowego wariantu infrastruktury technicznej z mechanizmami bezpieczeństwa sieciowego i kont. Wybór kluczowych technologii i prototypowanie. Opracowanie mechanizmów bezpieczeństwa na dwóch poziomach: infrastrukturalnym oraz aplikacyjnym

Etap B20 (NASK): Implementacja platformy repozytoryjnej, rozszerzenie i integracja z platformą hostingową, integracja z systemem wiedzy oraz narzędziami i komponentami inteligentnego oprogramowania i innymi.

 

Celem tego etapu jest dostarczenie oprogramowania dla platformy repozytoryjnej, komunikacyjnej i hostingowej; rozszerzenie i integracja z repozytorium cyfrowym; integracja z systemem wiedzy oraz innymi komponentami i narzędziami budowanymi w pozostałych etapach.

Etap będzie realizowany iteracyjnie i przyrostowo. Działania w ramach etapu będą obejmowały: implementację oraz tworzenie testów jednostkowych dla poszczególnych modułów oprogramowania. W ramach tego etapu powstanie szkieletu platformy oraz podstawowe komponenty oprogramowania.

Etap B27 (NASK):Uruchomienie środowiska developerskiego, testowego i produkcyjnego z zintegrowanym systemem wiedzy oraz repozytoriami cyfrowymi.

 

Celem tego etapu jest uruchomienie środowiska developerskiego, testowego i produkcyjnego platformy repozytoryjnej, komunikacyjnej i hostingowej integrującej dostępne bazy wiedzy, repozytoria cyfrowe do długotrwałego przechowywania oraz przeprowadzenie testów integracyjnych i wydajnościowych. W ramach etapu przewiduje się między innymi:

·         Zakup i przygotowanie nowych urządzeń, w tym instalację i konfigurację serwerów i innych urządzeń.

·         Konfigurację środowiska pracy w tym: systemu kontroli wersji, narzędzia do zarządzania projektem, serwer ciągłej integracji i inne.

·         Instalację i konfigurację oraz regularną planową aktualizację oprogramowania PASSIM z integracją z bazami wiedzy oraz repozytoriami cyfrowymi. Ciągły nadzór i administrację urządzeniami i oprogramowaniem.

Wynikiem prac będą środowiska developerskie, testowe i produkcyjne, oprogramowanie z dokumentacją, dokumentacja zmian w środowisku oraz oprogramowaniu.

O Wykonawcy O Wykonawcy

Kierownik Części Zadania Badawczego

dr inż. Tomasz Jordan Kruk

Absolwent Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka uzyskał na Politechnice Warszawskiej w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych za rozprawę doktorską: ”Komunikacja międzyprocesowa w rozproszonych systemach operacyjnych”.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu i nadzorowaniu prac badawczych z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz systemów rozproszonych. Uczestniczył w wielu projektach badawczych oraz wdrożeniowych, w tym realizowanych na potrzeby polskiej administracji państwowej oraz krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Obecnie sprawuje funkcję dyrektora operacyjnego w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, w tym nadzoruje prace CERT Polska oraz Działu Rozwoju Oprogramowania NASK. Od 1999 roku jest adiunktem w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej na Politechnice Warszawskiej.

 

Kierownicy Etapów

Maria Ziółkowska- radca prawny, kierownik Działu prawnego NASK, arbiter Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Wiceprezes Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Współtworzyła i wdrażała zasady rejestracji i utrzymania domen internetowych w domenie .pl. Współtworzyła Sąd Polubowny przy PIIT. Posiada doświadczenie teoretyczne i praktyczne w obsłudze spraw i zagadnień z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej, prawa autorskiego oraz ochrony dóbr kultury. Odznaczona przez SPAM za uratowanie przed rozproszeniem zasobów muzycznego archiwum przedsiębiorstwa państwowego Polskie Nagrania. Przygotowywała formę prawną przejęcia przez archiwa państwowe zasobów archiwalnych byłego Komitetu Centralnego i Komitetów Wojewódzkich PZPR. Reprezentowała Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprowadzeniu do Polski tzw. Archiwum Ringelbluma. Była członkiem założycielem Towarzystwa Polskiego Dziedzictwa Archiwalnego. Brała czynny udział wspólnie z Biblioteką Narodową, Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych, Instytutem Historii  PAN i Instytutem Badań Literackich  PAN w realizacji projektu „Elektroniczne Archiwum Zabytków Piśmiennictwa Polskiego”. Była inicjatorem i twórcą strony formalnej projektu NASK i Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych digitalizowania i umieszczania w Internecie na stronie www.Polska.plpolskich skarbów archiwalnych. Jest członkiem Komitetu Sterującego projektu Academica finansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego przez Bibliotekę Narodową i NASK. 


B17 – 16.10.2010-30.04.2011

B18 – 01.05.2011-30.06.2012

B27 – 01.01.2011-16.08.2013

mgr inż. Michał Kręglewski

Absolwent Instytutu Informatyki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Posiada doświadczenie w pracy jako programista, architekt, inżynier wdrożeniowy i tester oprogramowania. Uczestniczył w wielu projektach informatycznych realizowanych dla sektorów telekomunikacyjnego, bankowego i publicznego. Dzięki osobistemu zainteresowaniu różnymi aspektami bezpieczeństwa IT zdobył szerokie doświadczenie w tworzeniu bezpiecznych aplikacji i bezpiecznej infrastruktury serwerowej i sieciowej. Specjalizuje się w zapewnianiu jakości oprogramowania.

Obecnie jest kierownikiem Działu Rozwoju Oprogramowania w NASK.


B18 – 16.10.2010-30.04.2011

B20 – 01.01.2011-30.04.2011

mgr inż. Łukasz Walkiewicz

Absolwent Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Posiada doświadczenie w pracy jako programista, architekt, inżynier wdrożeniowy i analityk funkcjonalny. Uczestniczył w wielu projektach informatycznych realizowanych dla sektora telekomunikacyjnego. Rozwija swoje umiejętności w obszarze architektury systemów zintegrowanych oraz procesów wytwarzania oprogramowania w dużych przedsiębiorstwach. Specjalizuje się w systemach klasy Enterprise, głównie Customer Relationship Management oraz Business Intelligence.

Obecnie jest zastępcą kierownika Działu Rozwoju Oprogramowania w NASK.


B17 – 01.05.2011-30.06.2012

B20 – 01.05.2011-16.08.2013

mgr Katarzyna Fulara

Absolwentka Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki  Uniwersytetu Warszawskiego.

Posiada doświadczenie w pracy jako analityk, programista, architekt. Uczestniczyła w dużych projektach informatycznych związanych między innymi z tematyką archiwów cyfrowych. Interesuje się długotrwałym przechowywaniem obiektów cyfrowych.