Kontakt Kontakt

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa
www.elka.pw.edu.pl
PR
Sylwia Piskorska,
e-mail: s.piskorska@elka.pw.edu.pl
tel. (22) 234 61 59
fax. (22) 234 60 98

Realizowane Etapy Realizowane Etapy

Etap B3 Analiza cyfrowych zasobów informacyjnych PW wraz z ich rozbudową oraz źródeł krajowych i zagranicznych, tradycyjnych i elektronicznych (cyfrowych) w zakresie nauk ścisłych i technicznych. Adaptacja słowników / tezaurusów / ontologii w dziedzinie nauk ścisłych.

Celem zadania jest zintegrowanie zasobów własnych zarejestrowanych w systemie wewnętrznym uczelni ze zbiorami w systemie PASSIM, w tym z zewnętrznymi zasobami informacyjnymi (bazami pełnotekstowymi, stronami internetowymi, forami dyskusyjnymi), a także identyfikacja i ewidencja zasobów informacyjnych krajowych i zagranicznych przydatnych dla wspierania rozwoju badań w zakresie nauk technicznych i ścisłych.

Etap B11 Metody sztucznej inteligencji w procesach akwizycji i przygotowania danych oraz w zakresie badania struktur sieciowych i ich dynamiki.

Celem tego etapu to opracowanie metod automatycznej analizy i walidacji metadanych oraz wybranych danych źródłowych wprowadzanych do systemu oraz opracowanie metod analizy struktur sieciowych.

Etap B12 Opracowanie algorytmów i narzędzi wspomagających budowanie, utrzymywanie i weryfikację słowników, tezaurusów i ontologii.

Celem etapu jest opracowanie metod automatycznego i półautomatycznego budowania, pielęgnacji oraz łączenia i mapowania dziedzinowych ontologii, tezaurusów, słowników.

Etap B15 Modele i analiza wiarygodności repozytorium obiektów cyfrowych.

Identyfikacja źródeł zagrożeń na poziomie sprzętu i oprogramowania prowadzących do obniżenia poziomu wiarygodności oraz opracowanie modeli błędów.
Opracowanie metod analizy i detekcji zagrożeń – zbadanie i opis aktualnego stanu wiedzy w tej dziedzinie oraz opracowanie własnych koncepcji dla potrzeb rozwijanego systemu, opracowanie metod oceny jakości mechanizmów i procedur detekcji.
Opracowanie metod obsługi błędów – zbadanie i opis aktualnego stanu wiedzy w tej dziedzinie oraz opracowanie własnych koncepcji uwzględniających działania prewencyjne i naprawcze (techniki redundancji danych i odtwarzania awaryjnego, itp.).

Etap B16 Model skalowalności repozytorium cyfrowego oraz badania metod optymalizacji kosztów przechowywania danych i utrzymania repozytorium cyfrowego.

Celem etapu jest opracowanie efektywnych algorytmów deduplikacji z uwzględnieniem wymagania wiarygodności i wysokiej skalowalności systemu.

Etap B21 Opracowanie narzędzi do statystycznej i dynamicznej konwersji formatów obiektów cyfrowych oraz w zakresie realizacji proaktywnych mechanizmów monitorowania błędów.

Celem etapu jest opracowanie narzędzi do statystycznej i dynamicznej konwersji formatów obiektów cyfrowych

Etap B26 Uruchomienie bazy wiedzy i repozytorium cyfrowego PW oraz testy funkcjonalne, integracyjne, wydajnościowe z weryfikacja porównawczą danych i parametrów środowisk.

Celem etapu jest uruchomienie systemu (zasoby Politechniki Warszawskiej oraz źródła z zakresu nauk ścisłych i technicznych) i przeprowadzenie testów funkcjonalnych na zintegrowanych zasobach informacyjnych, a także testy integracyjne, wydajnościowe z weryfikacją porównawczą danych i parametrów środowisk.

Etap B28 Koordynacja prac w zakresie PASSIM (etapy B), promocja, marketing, szkolenia.

O Wykonawcy O Wykonawcy

Kierownik Części Zadania Badawczego

prof. dr hab. inż. Marzena Kryszkiewicz

 

Kierownicy Etapów

prof. dr hab. inż. Marzena Kryszkiewicz

dr Grzegorz Płoszajski

prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita

prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński

prof. dr hab. inż. Janusz Sosnowski

dr inż. Antoni Siennicki

mgr Patrycja Węgrzynowicz